ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΛΥΣΕΙΣ

Προσαρμόζοντας λύσεις στις ανάγκες σας

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αναερόβιας χώνευσης είναι η μεγάλη ποικιλία πρώτων υλών τροφοδοσίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας. Και επειδή οι πρώτες αυτές ύλες αποτελούν προϊόντα, υποπροϊόντα ή απόβλητα των δραστηριοτήτων πρωτογενούς παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων, η διαθεσιμότητα και οι ιδιότητές τους συχνά σχετίζονται με τις κατά τόπους παραγωγικές δυνατότητες και διατροφικές προτιμήσεις. Επιπλέον, η αναερόβια χώνευση απαιτεί (ιδιο)κατανάλωση θερμικής ενέργειας που η ποσότητά της επηρεάζεται από τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες. Κατά συνέπεια, η επιτυχής επιλογή, κατασκευή και λειτουργία μιας εφαρμογής αναερόβιας χώνευσης για παραγωγή ενέργειας απαιτεί ενδελεχή εξέταση όλων αυτών των παραγόντων.

Η Αειφόρος Τεχνική, αναγνωρίζοντας αυτή την ιδιαιτερότητα, δεν αρκείται στην χρήση πρακτικών που επικρατούν στην διεθνή αγορά, αλλά επιδιώκει την προσαρμογή τους στην Ελληνική πραγματικότητα: Διαθεσιμότητα, κόστος και δυνατότητες διακίνησης πρώτων υλών, ενεργειακή αξιοποίηση, κλίμακα παραγωγής, διάθεση στερεών υπολειμμάτων και υγρών εκροών, ύπαρξη τεχνολογικών υποδομών κλπ.

Η διαδικασία αυτή απαιτεί κατά κανόνα τη διερεύνηση, εφαρμογή και αξιολόγηση πρωτότυπων ή διαφοροποιημένων μεθόδων επεξεργασίας, πράγμα που υλοποιείται σε εργαστηριακή, πιλοτική ή κλίμακα κανονικής παραγωγής. Ήδη έχει ολοκληρωθεί ένας τέτοιος κύκλος για απόβλητα τυροκομικών μονάδων και βρίσκεται σε εξέλιξη ανάλογη διαδικασία για απόβλητα χοιροτροφείων.