Η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αειφόρος Τεχνική

Η Αειφόρος Τεχνική ΕΠΕ ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 με όραμα την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών αξιοποίησης της βιομάζας που περιέχεται σε οργανικά απόβλητα. Η εταιρεία έχει χαρακτηριστεί ως Τεχνοβλαστός 1 (Spin-off Company).

Στόχος των δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι η μεταφορά του ερευνητικού πλούτου που υπάρχει στον τομέα αυτό σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής, ενόψει και των επιταγών της αποτελεσματικής περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης.

Οι δύο κύριοι άξονες στους οποίους επικεντρώνεται η ερευνητική και κατασκευαστική δραστηριότητα είναι η αναερόβια χώνευση βιομάζας και η συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Εφαρμόζοντας τον πιο πρόσφορο κατά περίπτωση συνδυασμό των τεχνολογιών αυτών σε υγρά απόβλητα, επιτυγχάνεται όχι μόνον η αποτελεσματική απορρύπανσή τους, αλλά και η παραγωγή χρήσιμων προϊόντων (ηλεκτρική και θερμική ενέργεια, βιομεθάνιο, εδαφοβελτιωτικά κλπ.). Η εκμετάλλευση των προϊόντων αυτών είτε με τη μορφή ιδιοκατανάλωσης είτε με την πώληση σε τρίτους, δίνει τη δυνατότητα πολύ σύντομης απόσβεσης των σχετικών επενδύσεων και τη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος μετά την περίοδο απόσβεσης.

Η Εταιρεία καλύπτει όλο το φάσμα των απαραίτητων ενεργειών για την υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε οποιαδήποτε κλίμακα. Η εργαστηριακή έρευνα πραγματοποιείται σε συνεργασία με Ελληνικά πανεπιστήμια ( Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), ενώ οι υπόλοιπες δραστηριότητες (μελέτες εφαρμογής, προκατασκευές, κατασκευές-εγκαταστάσεις στο πεδίο, υποστήριξη, παρακολούθηση λειτουργίας) εκτελούνται από την εταιρεία.

Οι εγκαταστάσεις της Αειφόρου Τεχνικής βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή του Δήμου Ελευσίνας και είναι εξοπλισμένες, οργανωμένες και στελεχωμένες με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εκτέλεση ολοκληρωμένων έργων με ίδια μέσα. Οι παραγωγική υποδομή και δυναμικό περιλαμβάνει κατασκευές δεξαμενών, σωληνώσεων, ηλεκτρολογικών και αυτοματισμών, καθώς και μικρής κλίμακας οικοδομικών και σιδηροκατασκευών.