ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ

Εξάρτημα 3

Συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας

Η συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας (ΣΗΘ-CHP) κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος τόσο σε βιομηχανική όσο και σε οικιακή κλίμακα. Οι λόγοι είναι πολλοί.

 • Η σχετική απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών, ιδιαίτερα για τους εμπορικούς καταναλωτές.
 • Η δημιουργία θεσμικού και τεχνικού πλαισίου για τη δυνατότητα απορρόφησης από το εθνικό δίκτυο της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι σχετικοί νόμοι (N.3468/06, Ν.3851/10 κλπ) διασφαλίζουν τη δυνατότητα αυτή είτε η ενέργεια παράγεται από βιομάζα ή βιοαέριο είτε από συμβατικά καύσιμα.
 • Η διαθεσιμότητα καυσίμων αερίων (κυρίως φυσικού αερίου) σε αστικές και βιομηχανικές περιοχές σε ανταγωνιστικές ως προς τα υγρά καύσιμα τιμές.
 • Η δυνατότητα παραγωγής καυσίμων από τους ίδιους τους καταναλωτές ηλεκτρισμού και θερμότητας μέσω βιολογικών και χημικών διεργασιών(πυρόλυση, αεριοποίηση, αναερόβια χώνευση κλπ.).
 • Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, η ανάπτυξη και εμπορική διαθεσιμότητα συστημάτων συμπαραγωγής, ακόμη και μικρής ισχύος (από 3 kW).

Στην περίπτωση των μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων με τις οποίες ασχολείται η Αειφόρος Τεχνική (παραγωγές βιοαερίου από 2 έως 200 m3/h), οι απαιτούμενες ισχείς μονάδων συμπαραγωγής κυμαίνονται από 5 έως 500 kWe, μεγέθη τα οποία καλύπτονται από εμπορικά διαθέσιμες μονάδες.

Η όλη δομή των συνδυασμένων συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων – συμπαραγωγής επιτρέπει τη μέγιστη αξιοποίηση της θερμικής ενέργειας, με πρώτο αποδέκτη τον ίδιο τον βιοαντιδραστήρα. Οι σχετικά υψηλές θερμοκρασίες που μπορούν να επιτευχθούν με την χρήση μέρους της θερμικής ενέργειας της ΣΗΘ, κάνουν δυνατή τη λειτουργία της αναερόβιας χώνευσης στη μεσόφιλη περιοχή, με θεαματικά αποτελέσματα τόσο στην απόδοση όσο και στη σταθερότητά του.

Μετά την πρώτη αυτή απολαβή θερμικής ενέργειας, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, υπάρχουν μεγάλα πλεονάσματα θερμότητας μέσης θερμοκρασίας τα οποία είναι δυνατό να διοχετευθούν σε άλλες χρήσεις, τόσο στην υπόλοιπη παραγωγική διαδικασία όσο και για κτιριακές ανάγκες. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομούνται μεγάλες ποσότητες συμβατικών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, υγραέριο, φυσικό αέριο κλπ.).

Ενδεικτικά, τέτοιες χρήσεις μπορεί να είναι:

 • Παραγωγή ατμού, ο οποίος έχει ποικίλες χρήσεις στις περισσότερες μονάδες.
 • Θερμότητα για άλλες φάσεις της επεξεργασίας αποβλήτων.
 • Εξυγίανση των υπολειμμάτων της αναερόβιας χώνευσης ου προορίζονται για λίπανση εδαφών.
 • Θέρμανση χώρων παραγωγής ή / και λοιπών κτιρίων.
 • Ξήρανση του υπολείμματος του χωνευτή προς παραγωγή λιπάσματος σε στερεά μορφή.
 • Τηλεθέρμανση.

Η μεγιστοποίηση του οφέλους εξασφαλίζεται με την καλή διαχείριση των διαφόρων μορφών διαθέσιμης ενέργειας. Για το σκοπό αυτό αναπτύσσονται κατάλληλα συστήματα αυτομάτου ελέγχου που ορίζουν και ελέγχουν τις βέλτιστες επιλογές συνθηκών τροφοδοσίας, εξωτερικών παραμέτρων και δυνατοτήτων κατανάλωσης.